BAMBOEKLEDING: Dat wil je niet meer uittrekken!

DaJia Bamboekleding

shippingtimeBinnen 2-3 werkdagen in huis
shippingcostGratis bezorging boven € 100
servicePersoonlijke & snelle service
productsModieuze bamboekleding

Algemene Voorwaarden DaJia Bamboekleding

Geldig vanaf 4 januari 2012. Aangepast op 3 juni 2017

 

Download hier in pdf.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de DaJia Bamboekleding website en alle overeenkomsten die u met DaJia Bamboekleding aangaat door het bestellen van een van onze producten.
1.2.    Door het plaatsen van een bestelling bij DaJia Bamboekleding stemt u in met deze voorwaarden.
1.3.    Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door DaJia Bamboekleding worden aangepast. We adviseren u daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1    Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
2.2    Als het product niet voorradig of beschikbaar is, behoudt DaJia Bamboekleding zich het recht de overeenkomst te ontbinden.
2.3    Alle afbeeldingen, foto’s, informatie, gegevens etc op de website worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. DaJia Bamboekleding tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk te laten overeenkomen met de werkelijkheid. Zij blijven echter indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de order bevestigt en daarmee de algemene voorwaarden aanvaardt.
3.2    Als u de order bevestigt, ontvangt u van DaJia Bamboekleding een bevestiging via email naar het door u opgegeven emailadres.
3.3    Het wijzigen van een overeenkomst is uitsluitend mogelijk als dit uitdrukkelijk is geaccepteerd door DaJia Bamboekleding.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1    De op de website vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 
4.2    De verzendkosten worden apart, voorafgaand aan het moment van bestellen vermeld. Deze kosten zijn afhankelijk van de ordergrootte en de bestemming.
4.3    Kennelijke vergissingen of (type)fouten in het aanbod binden ons niet.
4.4    Speciale aanbiedingen van DaJia Bamboekleding gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
4.5    In het geval u gebruik maakt van een kortingsaanbieding, zal de korting niet van toepassing zijn op de verzendkosten.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1    U kunt op verschillende manieren veilig betalen bij DaJia Bamboekleding: Creditcard, IDEAL, Paypal, Overboeking, Mister Cash. Wij werken met een beveiligde betaalportal (SSL). Als u liever niet online betaalt, kunt u het openstaande bedrag onder vermelding van het factuurnummer overmaken op onze rekening. 
5.2    De bestelling wordt verstuurd zodra uw betaling door DaJia Bamboekleding is ontvangen.
5.3    Uw bestelling wordt maximaal 14 dagen gereserveerd. Heeft DaJia Bamboekleding uw betaling na 14 dagen nog niet ontvangen, dan ontvangst u van ons een herinnering per email. Als u niet binnen 2 dagen gereageerd heeft, gaat het artikel weer terug in de verkoop.

 

Artikel 6 – Levering

6.1.    De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website heeft aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres dient te worden afgeleverd. 
6.2.    Als u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.
6.3.    DaJia Bamboekleding streeft ernaar uw bestelling zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen te verwerken en te verzenden. De wettelijke kaders voor koop op afstand is levering binnen 30 dagen.
6.4.    Nadat uw bestelling door DaJia Bamboekleding is afgeleverd bij een postorderbedrijf (PostNL), sturen wij u een email ter bevestiging van verzending. Als uw bestelling niet door de brievenbus past, vindt u in deze mail een link waarin u via Track and Trace uw bestelling kunt volgen. U kunt er dan vanuit gaan dat u het pakket binnen 3 dagen in huis heeft, afhankelijk van de snelheid van het postorderbedrijf. 
6.5.    Als uw bestelling niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, bijvoorbeeld doordat het bestelde niet op voorraad is, ontvangt u daarover bericht. U heeft dan het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Hiervoor kunt u een email of een brief aan DaJia Bamboekleding sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen na de kennisgeving geretourneerd.

 

Artikel 7 – Risico tijdens transport

7.1    Gedurende het transport van de producten zal DaJia Bamboekleding het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van in ontvangst name door u of namens u van de producten zal dit risico op u overgaan.

 

Artikel 8 – Ruilen en herroepingsrecht

8.1    U kunt de producten van DaJia Bamboekleding retourneren binnen 14 werkdagen na ontvangst, zonder opgave van redenen. U stuurt de producten dan in originele verpakking terug naar onderstaand adres. Wij adviseren u dat u kunt bewijzen dat u (een deel van) de bestelling heeft geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van terugzending van het postkantoor. Na 14 dagen is de koop een feit.
8.2    Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Zie voor verdere instructies, artikel 8.3.
8.3    DaJia Bamboekleding zal uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u reeds betaalde bedrag retourneren, mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is, en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.
8.4    Aangezien onze marge laag is, komen de kosten van het terugzenden van het betreffende product, alsmede het verzendrisico, voor uw eigen rekening. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen kunnen helaas niet door DaJia Bamboekleding worden geaccepteerd.
8.5    Het recht van retour verzenden is niet van toepassing als:

  • Het product is beschadigd;
  • U het product heeft trachten te herstellen;
  • Er vermissing is van aanhechtingen van het product;
  • Het product zich niet meer in dezelfde, verkoopbare staat bevindt als tijdens de aflevering;
  • Het product speciaal is (na)besteld op uw verzoek.

8.6    In het geval u niet wilt ruilen, vergoeden wij het aankoopbedrag minus de in rekening gebrachte verzendkosten.
8.7    Retour-portokosten worden uitsluitend vergoed als er een aanwijsbaar mankement is aan het product toen u het ontving. Zie hiervoor ook artikel 9.2.

 

Artikel 9 – Garanties

9.1    DaJia Bamboekleding garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en de normale eisen van bruikbaarheid en levensduur.
9.2    Wij adviseren u de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Als de geleverde artikelen niet conform de overeenkomst zijn, dient u de eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te melden bij DaJia Bamboekleding via sales@dajia.nl.
9.3    Als er sprake is van gebreken of verkeerd geleverde artikelen zal DaJia Bamboekleding binnen 14 dagen na terug ontvangst van de producten zorgdragen dat het betaalde bedrag wordt geretourneerd. 
9.4    De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik dat in strijd is met de aanwijzingen van DaJia Bamboekleding en/of de gebruiksaanwijzingen, of wanneer u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product, of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. De wettelijke regelingen voor garantie blijven altijd van kracht.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1    DaJia Bamboekleding blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 11 – Incassokosten

11.1    Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen, kan DaJia Bamboekleding niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die DaJia Bamboekleding moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte.

 

Artikel 12 – Gegevens & privacy

12.1    U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens die u invoert op dajia.nl volledig, juist en actueel zijn.
12.2    DaJia Bamboekleding garandeert dat al uw gegevens met grote zorg worden behandeld en dat deze niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. 
12.3    DaJia Bamboekleding zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten, na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan, als u daar toestemming voor heeft gegeven, uw emailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn.
12.4    U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

13.1    De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij DaJia Bamboekleding, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie DaJia Bamboekleding niet gelieerd is.
13.2    Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen van DaJia Bamboekleding te gebruiken voor andere websites of andere publicaties zonder schriftelijke toestemming van DaJia Bamboekleding.
13.3    U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
13.4    U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1    In geval van overmacht is DaJia Bamboekleding niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover DaJia Bamboekleding als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correctie nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 15 – Verwijzingen

15.1    De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. DaJia Bamboekleding heeft geen zeggenschap over deze websites en derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

 

Artikel 16 – Diversen

16.1.    Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane overeenkomsten.
16.2.    Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via sales@dajia.nl. Wij zullen dan snel reageren op uw klacht, maar uiterlijk binnen 30 dagen.

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1    Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
17.2    Mochten we er in onderling overleg niet uitkomen, hebben partijen het recht om een geschil voor te leggen aan een bevoegd rechter.
17.3    De Nederlandse tekst van deze Algemene Vooraarden prevaleert boven de vertaling daarvan.

 

 

Download hier in pdf


Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op:

DaJia Bamboekleding
Lange Linden 1
5433 NB Katwijk (NB)
info@dajia.nl
06-48297467
Triodos Bank: NL57TRIO0338535705
Kamer van Koophandel nr: 68322453
BTW nr: NL857391847B01

“ In het Chinees betekent DaJia (spreek uit: daa-dja) ‘iedereen’, en letterlijk: ‘grote familie’. Met deze naam wil ik uitdragen dat we steeds meer met elkaar verbonden zijn in deze wereld, met name dankzij internet, en dat iedereen verantwoordelijkheid kan nemen voor een eerlijke en duurzame wereld. Ook in de keuze van je kleding! ”

Volg ons
 

DaJia Nieuws

 

met o.a. Sneak Previews, Pre-Sales, Extra Kortingen

voer je email adres in:
 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
En ontvang 10% korting op je volgende bestelling